Qui chế hoạt động của Hội đồng hương Hải Lý


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ----------000-----------

                                                  T.p Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2013.
 

  • Căn cứ buổi họp mặt thành lập Hội và nội qui tổ chức Ban chấp hành Hội đồng hương Xã Hải Lý tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/05/2013.
  • Căn cứ Hội nghị Ban chấp hành, (Ban không thường trực) của Hội đồng hương  Xã Hải Lý tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 05 năm 2013.

QUI CHẾ VÀ TÊN GỌI
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ NỘI QUI CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG 
XÃ HẢI LÝ TẠI TP.HCM

CHƯƠNG I
Tên gọi, mục đích và tôn chỉ của hội


Điều 01:  Tên gọi

Hội đồng hương Xã Hải Lý được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/05/2013, và được mở rộng Hội viên các vùng lân cận, dưới đây viết tắt là Hội đồng hương Hải Lý (HĐHHL).

Điều 02:  Mục đích và tôn chỉ

      Hội đồng hương Hải Lý là một tổ chức xã hội sinh hoạt tự nguyện, là nơi hội tụ của tất cả những người quê hương Hải Lý đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại thành phố Hồ chí Minh và các vùng lân cận.

Mục đích hoạt động của hội vì lợi ích cộng đồng của cả quê hương Hải Lý và nơi hội viên đang sinh sống và làm việc. Hội không theo đuổi mục đích kinh tế, lợi ích cá nhân và lợi ích cục  bộ địa phương.

Hoạt động của hội nhằm xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng giúp đỡ nhau ổn định đời sống kinh tế, hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh và hội nhập, chia sẻ khó khăn trong rủi ro hoạn nạn, phát huy truyền thống Cách mạng và văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh. Tôn trọng và chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các qui định khác của địa phương.
Hội tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm, tổ chức giao lưu thăm hỏi nhau trong việc hiếu hỷ, cũng như khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro.

Hội góp phần và duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, có ý chí phấn đấu vươn lên theo gương Lê Quí Đôn để làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Hội là cầu nối tình cảm của những người con xa xứ với nhau, và những người con xa xứ với quê hương, vận động hội viên làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống và góp sức xây dựng quê nhà.

Điều 03:  Trụ sở của hội nhiệm kỳ 2013 - 2017. 

Trụ sở của hội: Tại nhà số 45/2z Ấp Mỹ Hòa 1, Xã trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT:  08 6250 0252   -    FAX: 08 6250 4058    
Website:     www.donghuonghaily.com
E mail:       donghuonghaily@gmail.com

LogoSlogan: Đồng hương Hải Lý gắn kết yêu thương !

CHƯƠNG II
Hội viên

Điều 04:    Điều kiện của hội viên:

Tất cả những người có quê quán tại Xã Hải Lý, những người là con, con nuôi, cháu, dâu, rể,  những người đã từng sống và làm việc gắn bó tình cảm yêu mến Hải Lý, nay đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận chấp nhận qui chế này tự nguyện đăng ký gia nhập hội và đóng hội phí đều có thể trở thành hội viên.
 
Điều 05:   Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên.

a.         Quyền lợi.
1.      Hội viên có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử vào Ban chấp hành của hội.
2.      Hội viên được tham gia mọi hoạt động của hội.
3.      Hội viên và con em của hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội, trong học tập sẽ được tuyên dương và  khen thưởng.
4.      Hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được Hội giúp đỡ động viên về tinh thần và vật chất tùy theo khả năng của hội.
b.       Nghĩa vụ.
1.      Hội viên phải tự giác tuân thủ Qui chế hoạt động của hội, tích cực tham gia các hoạt động của hội trên tinh thần xây dựng và phát triển hội ngày càng lớn mạnh.
2.      Không phát ngôn và có những hành vi làm phương hại đến danh dự uy tín của hội.
3.      Đóng hội phí đầy đủ theo qui định của hội.
4.      Hội viên không tuân thủ qui chế của hội khi mắc sai lầm về phát ngôn hoặc có hành vi gây chia rẽ khối đoàn kết của cộng đồng làm phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích chung của hội thì tùy theo mức độ vi phạm Hội sẽ có hình thức nhắc nhở hoặc xóa tên khỏi danh sách của hội.

CHƯƠNG III
Nhiệm vụ và tổ chức của Hội

Điều 06:   Nhiệm vụ.

1.      Hội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền động viên mọi người gia nhập hội, xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội được qui định tại Điều 02 của qui chế này.
2.      Xây dựng khối đại doàn kết nhất trí trong hội để thực hiện nhiệm vụ của hội.
3.      Tổ chức tốt hệ thống thông tin, diễn đàn thông qua trang Web của hội để các hội viên có điều kiện giao lưu và kịp thời thông tin hai chiều giữa hội viên với Ban chấp hành của hội về các thông tin cần thiết trong hoạt động của hội.
4.      Kịp thời chăm lo giúp đỡ đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên theo chương trình hoạt động của hội.
 
Điều 07:  Tổ chức của hội.

1.      Tổ chức điều hành của hội bao gồm Ban chấp hành.
2.      Ban chấp hành của Hội do hội nghị Đại hội đại biểu của Hội đồng hương Xã Hải Lý bầu ra; số lượng ủy viên của Ban chấp hành gồm 6 ủy viên (khi hội phát triển có nhu cầu thì bổ sung thêm); nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 04 năm.
3.      Ban chấp hành bầu ra 1 Chủ Tịch, 1 Phó Chủ Tịch, 1 Thư Ký, 1 Kế Toán, Thủ Quỹ và 2 Kiểm Soát Liên lạc, các ban chuyên môn tham mưu cho Ban chấp hành.

Ban chấp hành điều hành nhiệm kỳ năm 2013 đến năm 2017 gồm:

1.      Ông Nguyễn Văn Chương (Chủ tịch Hội)
Công việc: Tổ chức điều hành Hội, đối nội và đối ngoại.

2.      Ông Nguyễn Văn Chinh (Phó chủ tịch Hội)
Công việc: Đối nội, ghi nhận và chia sẻ thông tin của Hội, với Hội viên.

3.      Ông Phạm Hồng Ngọc (Thư ký Hội)
Công việc: Ghi nhận mọi thông tin hoạt động của Hội bao gồm toàn bộ sổ sách.

4.      Ông Lưu Văn Trường (Kế toán & thủ quỹ Hội)
Công việc: Quản lý tài chính thu, chi sổ sách liên quan.

      5.  Nguyễn Duy Hưng (Kiểm soát & liên lạc Hội)
      Công việc: Rà soát mọi hoạt động và thông tin của Hội.

      6.  Ông Bùi Nhất Quán (Kiển soát & liên lạc Hội)
            Công việc: Rà soát mọi hoạt động và thông tin của Hội.


Điều 08:  Tiêu chuẩn thành viên của Ban chấp hành

       Thành viên của Ban chấp hành là Hội viên ưu tú có nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội, cho quê hương Hải Lý và có đủ sức khỏe, thời gian, cũng như khả năng đóng góp ý kiến, tài chính cho hoạt động của hội, có uy tín trong Hội, được đa số các đại biểu của Đại hội đại biểu tín nhiệm bầu ra.
 
Điều 09:  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành hội

1.      Ban chấp hành hội có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động của hội bao gồm cả đối nội, đối ngoại theo chương trình kế hoạch và quy chế của hội.
2.      Ban chấp hành hội họp định kỳ 06 tháng một lần và có thể họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch triệu tập.
3.      Tổ chức họp mặt toàn thể đồng hương Hải Lý tại Tp.HCM mỗi năm một lần vào dịp đầu năm dương lịch.
4.       Ngày họp mặt chính thức được ấn định vào ngày 01 tháng 01 tết dương lịch hàng năm.
5.      Tổ chức đại hội đại biểu đồng hương để bầu ra Ban chấp hành theo nhiệm kỳ.
6.      Xem xét quyết định việc thành viên Ban chấp hành xin từ nhiệm và bổ sung thành viên mới vào Ban chấp hành giữa hai kỳ đại hội.
7.      Ban chấp hành tổ chức mừng thọ cho hội viên hoặc cha mẹ của hội viên cao tuổi từ 90; 95 đến 100 tuổi.
8.      Thăm hỏi ốm đau và tang chế.
·         Hội viên là các thành viên, Ban chấp hành, khi ốm đau, nằm bệnh viện hoặc từ trần thì Ban chấp hành đến thăm hỏi, động viên hoặc phúng viếng chia buồn (chỉ tổ chức ở TP.HCM và các vùng phụ cận, nếu ở xa hoặc ở địa phương Hải lý thì hội sẽ gửi qua đường bưu điện…).
·         Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, bệnh tật ốm đau, hoặc có cha mẹ qua đời, Ban chấp hành hội đến thăm hỏi, động viên tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ theo khả năng tài chính của hội hoặc phúng viếng, chia buồn. (chỉ tổ chức ở TP.HCM và các vùng phụ cận, nếu ở xa hoặc ở địa phương Hải lý thì hội sẽ gửi qua đường bưu điện…).

Khen thưởng
·         Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của hội, đóng góp xây dựng hội được tặng giấy khen của Ban chấp hành.
·         Hội viên và con, em của hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập như: Đạt thủ khoa các trường, hoặc đạt huy chương vàng, bạc qua các kỳ thi trong nước và Quốc tế được Ban chấp hành khen thưởng giấy khen và quà tùy theo khả năng tài chính của hội.
            
CHƯƠNG IV
Tài chính của hội

Điều 10:   Nguồn thu

1.      Hội phí của hội do hội viên tự nguyện đóng góp hàng năm với mức thu tối thiểu là 1.000.000đ/cặp vợ chồng Hội viên; không giới hạn mức tối đa. Các gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn sẽ được xem xét.
2.      Các khoản thu khác:  Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các Hội viên, Doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm.
3.      Lãi suất tiền gửi tiết kiệm quỹ Hội hàng năm.
4.      Các hoạt động của Hội có thu khác (nếu có) .
5.      Hội phí do ủy viên Ban chấp hành Hội đồng hương Hải Lý phụ trách tài chính phân công hội viên thu trực tiếp vào ngày họp mặt đầu năm.
6.      Việc thu hội phí phải tuân thủ theo đúng các qui định phù hợp với qui chế của hội.
 
Điều 11:  Chế độ sử dụng quỹ hội

1.      Chi phí cho kỳ họp đầu năm của hội gồm: Tài liệu và liên hoan.
2.      Mừng thọ hội viên, cha mẹ hội viên cao tuổi từ 90, 95 và 100 tuổi trở lên với một phần quà có giá trị tối thiều 500.000đ/người.
3.      Thăm hỏi, hội viên và thành viên Ban chấp hành hội; các Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, ốm đau, nằm viện với mức tối thiểu là 200.000đ/người.


4.      Chia buồn, phúng viếng Hội viên và thành viên của Ban chấp hành hội qua đời, hoặc cha mẹ hội viên qua đời : 01 vòng hoa và tiền phúng viếng với tổng trị giá 500.000đ. Trường hợp cha mẹ của 2 hay nhiều thành viên ( là anh em ruột cùng là thành viên của hội) thì hội sẽ  tính là (500.000đ   x  số thành viên)
5. Gia đình hội viên có việc hỷ, hội sẽ có phần quà tổng trị giá là 500.000đ. Trường hợp 1 gia đình có 02 người tham gia là hội viên(1 thành viên là con) thì khi thành viên là con lấy vợ thì sẽ tính là 01, sang năm tiếp theo sẽ tính là 02 thành viên độc lập và tất cả mọi hoạt động, chế độ  đều theo bản qui chế này
6.      Khen thưởng:
·         Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội, đóng góp xây dựng cho hội được tặng giấy khen và hoa trị giá tối thiểu 200.000đ/phần.
·         Hội viên và con hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập (tại Điều 9.10)  được tặng giấy khen và tặng phẩm trị giá 500.000đ/phần.
7.      Chi hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, cho hoạt động phong trào, cho Hội viên gặp tai nạn rủi ro, tùy theo khả năng tài chính của hội do Ban chấp hành thống nhất quyết định.
8.      Chi ủng hộ quê hương Xã Hải Lý do bị thiên tai và những diễn biến không biết trước, cụ thể  sẽ được Ban chấp hành cùng bàn bạc thống nhất khoản chi.
 
Điều 12:  Quản lý thu, chi quỹ hội

        Việc quản lý thu và chi quỹ hội phải được quản lý chặt chẽ, Ban chuyên môn mở sổ sách kế toán, ghi chép, đầy đủ chi tiết các khoản thu, chi (kèm theo chứng từ) báo cáo công khai thu, chi mỗi kỳ cho Ban chấp hành.

 CHƯƠNG V
Điều khoản thi hành

Điều 13:  Quy chế này gồm 05 chương 14 điều. Việc sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp
với tình hình hoạt động thực tế của hội sẽ do Ban chấp hành hội xem xét và quyết định, có thông báo bằng văn bản mới là có giá trị thực hiện.
 
Điều 14:  Quy chế này được tổ chức họp và đồng nhất ý kiến của ban chấp hành ngày 25/05/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được phổ biến đến toàn thể Hội viên để thực hiện.
                 

                                                  TP.HCM. Ngày 25 tháng 05 năm 2013                                                
T/M Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Xã Hải Lý Tại Tp.HCM                            

 
                                                                            Chủ tịch Hội
     
                                Nguyễn Văn Chương
Đăng nhận xét